Privacy

Persoonsgegevens die via onze website worden verzameld, gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij daar wettelijke verplichting voor bestaat.

Hoe gaan wij om met je persoonsgegevens?

Daar waar jouw persoonsgegevens worden verwerkt, gebruiken we deze enkel voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je e-mailadres invult voor het toezenden van een nieuwsbrief, deze gegevens niet worden gebruikt om je ook andere e-mails toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat we je gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld reclame van anderen.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die je zelf actief hebt achtergelaten dan wel zijn ontstaan door bezoek aan onze website.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die worden verwerkt via onze website. Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kun je als persoonsgegeven aanmerken.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens worden gebruikt om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Vertrouwelijke informatie

We verzamelen verder informatie over bezoekers die als vertrouwelijk kan worden beschouwd. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over bezochte pagina’s of informatie die je in je profiel hebt ingevuld.

Informatie die we vastleggen

Onze website maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we tijdens jouw bezoek aan onze website vastleggen.

We verzamelen algemene gegevens van bezoekers om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op onze website, ook wel website analytics genoemd.

Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor de werking van de website.

Informatie die wordt vastgelegd Doel Wat is het gevolg bij niet accepteren?
Cookie (type 2) met advertentiecode (wordt 90 dagen bewaard) Legt vast welke advertentie je hebt aangeklikt om op onze website te komen. Daarmee kunnen we analyseren welke advertenties het beste aansluiten bij wensen van onze bezoekers en zo onze dienstverlening verbeteren. Voor jou als bezoeker geen gevolgen.
Cookie (type 1) met session ID (wordt verwijderd aan het einde van je bezoek) Onthoudt het HTTP session ID om een veilige overdracht van gegevens te waarborgen. Informatie kan in handen van derden terecht komen.
Gegevens over paginabezoeken (wordt twee jaar bewaard) Registreren van bezochte pagina’s en op basis daarvan relevante en naar onze inschatting waardevolle informatie aanbieden die aansluit bij het interessegebied van jou als bezoeker. Geen tips en begeleiding bij het onderzoeken van alle informatie op onze website.
Gegevens over communicatie, bijvoorbeeld e-mail (wordt twee jaar bewaard) Analyseren of de door ons verstuurde e-mails goed worden ontvangen en daarmee onze communicatie optimaliseren. Er bestaat een kans dat je communicatie vanuit onze website niet goed ontvangt en dat je daardoor waardevolle informatie misloopt.

 

Onze website gebruikt eigen tools voor website analytics en geen tools van derden, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Ten eerste willen we daarmee voorkomen dat gegevens van onze bezoekers bij derden terecht komen waar wij verder geen toezicht kunnen houden op wat er met die gegevens wordt gedaan en ten tweede omdat wij minder informatie nodig hebben dan met deze diensten doorgaans wordt verzameld en wij vinden dat we niet meer hoeven te verzamelen dan voor ons doel noodzakelijk is.